گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب میکند!


پس نوشت : مطمئن م هیچ کس پیدا نمیشه این دیوار را بشکند سالهاست چه این دیوار را به دور خودم کشیدم

منبع : تنهاترین پسر دنیاهیچ کس نمیاد
برچسب ها : دیوار